بوسترکار

نقشه انفجاری پمپ ابارا

مقایسه
مقایسه

نقشه انفجاری پمپ ابارا

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری AGA

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری CDA

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری CDX

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری CMB

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری CMC

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری CMD

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری DWO

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری JE

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری JEX

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری LPC

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری LPS

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری MD

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری PRA

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری EVM 3 5 10

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری 32 EVM

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری 45 EVM

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری EVM 64

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری EVM 64

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری Best

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری Best

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری Compact

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری COMPACT

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری 2CDX

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری 2CDX

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری CD

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری cd

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری DML

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری DML

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری Matrix 3 5 10

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری matrix

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری matrix 18

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری Matrix

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری MD

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری MD

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری Multigo

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری multigo

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری PRA

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری PRA

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری Right

دانلود نقشه انفجاری پمپ ابارا سری Right

 

مشخصات کلی
کیلووات (kw)
اسب بخار (hp)
جنس بدنه
تعداد فاز
ارتفاع آبدهی
میزان آبدهی
ورودی (inch)
خروجی (inch)
کشور سازنده
سایر مشخصات