بوسترکار

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا با پروانه استیل سری 3D-3DPF

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا با پروانه استیل سری 3D-3DPF

قیمت روز محصولات ابارا EBARA و همچنین لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا با پروانه استیل سری 3D-3DPF در جداول زیر قابل مشاهده می باشد. همچنین جهت اطلاع از تخفیفات شرکت با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا با پروانه استیل سری 3D-3DPF

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

60.546.000

3D 32-125 1.1 M

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز

1

56.822.000

3D 32-125 1.1

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز

2

59.672.000

3D 32-125 1.1 IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز

3

76.241.000

3D 32-160 1.5 M

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز

4

71.584.000

3D 32-160 1.5

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

5

75.167.000

3D 32-160 1.5 IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

6

77.850.000

3D 32-160 2.2 M

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز

7

72.717.000

3D 32-160 2.2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

8

76.358.000

3D 32-160 2.2 IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

9

87.066.000

3D 32-200 3 T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

10

91.423.000

3D 32-200 3 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

11

86.570.000

3D 32-200 4 T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

12

99.080.000

3D 32-200 4 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

13

67.864.000

3D 40-125 1.5 T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

14

71.259.000

3D 40-125 1.5 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

15

72.408.000

3D 40-125 1.5 M

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز

16

72.950.000

3D 40-125 2.2 T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

17

76.602.000

3D 40-125 2.2 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

18

77.876.000

3D 40-125 2.2 M

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز

19

84.109.000

3D 40-160 3 T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

20

88.313.000

3D 40-160 3 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

21

95.887.000

3D 40-160 4 T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

22

100.677.000

3D 40-160 4 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

23

122.119.349

3D 40-200 5.5 T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

24

128.226.000

3D 40-200 5.5 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

25

138.230.000

3D 40-200 7.5 T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

26

74.719.000

3D 50-125 2.2 T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

27

78.456.000

3D 50-125 2.2 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

28

79.721.000

3D 50-125 2.2 M

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز

29

78.432.000

3D 50-125 3.0 T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

30

82.353.000

3D 50-125 3.0 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

31

91.148.000

3D 50-125 4.0 T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

32

95.708.000

3D 50-125 4.0 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

33

122.965.000

3D 50-160 5.5 A T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

34

129.116.000

3D 50-160 5.5 A T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

35

140.021.000

3D 50-160 7.5 A T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

36

162.311.000

3D 50-200 9.2 T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

37

170.659.000

3D 50-200 11 T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

38

124.424.000

3D 65-125 5.5 A T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

39

130.650.000

3D 65-125 5.5 A T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

40

139.140.000

3D 65-125 7.5 A T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

41

181.756.000

3D/E 65-160 11 T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

42

229.990.000

3D 65-160 15 T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

43

290.228.000

3D/E 65-200 18.5 A T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

44

305.474.000

3D/E 65-200 22 A T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

45

58.948.000

3DPF 32-125

پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور

46

61.447.000

3DPF 32-160

پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور

47

79.658.000

3DPF 32-200

پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور

48

62.519.000

3DPF 40-125

پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور

49

84.876.011

3DPF 40-160

پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور

50

115.323.000

3DPF 40-200

پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور

51

78.784.000

3DPF 50-125

پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور

52

102.559.000

3DPF 50-160

پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور

53

121.299.000

3DPF 50-200

پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور

54